R159-S-10 ROYAL WHITE TAKLON SHORT SHADER ARTIST PAINT BRUSH