R159-S-12 ROYAL WHITE TAKLON SHORT SHADER ARTIST PAINT BRUSH