R159-S-4 ROYAL WHITE TAKLON SHORT SHADER ARTIST PAINT BRUSH