R159-S-6 ROYAL WHITE TAKLON SHORT SHADER ARTIST PAINT BRUSH