R159-S-8 ROYAL WHITE TAKLON SHORT SHADER ARTIST PAINT BRUSH