R169-1/4INCH ROYAL WHITE TAKLON ANGULAR ARTIST PAINT BRUSH