R169-1/8INCH ROYAL WHITE TAKLON ANGULAR ARTIST PAINT BRUSH