R169-3/8INCH ROYAL WHITE TAKLON ANGULAR ARTIST PAINT BRUSH