ROYAL AQUALON ANGULAR BRUSH - ARTIST PAINT BRUSH - size 1/2"