ROYAL AQUALON ANGULAR BRUSH - ARTIST PAINT BRUSH - size 3/4"