ROYAL AQUALON ANGULAR BRUSH - ARTIST PAINT BRUSH - size 5/8"