ROYAL AQUALON SHADER BRUSH - ARTIST PAINT BRUSH - size 8