ROYAL AQUALON SHORT SHADER BRUSH - ARTIST PAINT BRUSH - size S-8