ROYAL BIG KIDS CHOICE ANGULAR BRUSH - ARTIST PAINT BRUSH - BK65-1/8"