ROYAL BIG KIDS CHOICE ANGULAR BRUSH - ARTIST PAINT BRUSH - BK65-3/8"