ROYAL BIG KIDS CHOICE FILBERT BRUSH - ARTIST PAINT BRUSH - BK66-3/4"