ROYAL BRUSH BK61-1 BIG KIDS CHOICE SCRIPT LINER BRUSH