ROYAL BRUSH BK61-10/0 BIG KIDS CHOICE SCRIPT LINER BRUSH