ROYAL BRUSH BK65-1/4" BIG KIDS CHOICE ANGULAR BRUSH