ROYAL BRUSH BK65-1/8" BIG KIDS CHOICE ANGULAR BRUSH