ROYAL CAMEL HAIR ROUND BRUSH - ARTIST PAINT BRUSH - R9625-2