ROYAL CC 3 PC JUMBO TAKLON VARIETY VALUE SET - RCC 702