ROYAL CC GOLD NYLON ANGULAR BRUSH - ARTIST PAINT BRUSH - R9160-1/2inch