ROYAL CC GOLD NYLON SHADER BRUSH - ARTIST PAINT BRUSH - R9150-0