ROYAL CC GOLDEN TAKLON 7 PC FLAT VARIETY BRUSH SET - RCC 402