ROYAL CC GOLDEN TAKLON SHADER ARTIST BRUSH SET - RCC 202