ROYAL CC WHITE NYLON SHADER BRUSH - ARTIST PAINT BRUSH - R9159-6