ROYAL CC WHITE NYLON WASH BRUSH - ARTIST PAINT BRUSH - R9709-1/2 inch