ROYAL CC WHITE NYLON WASH BRUSH - ARTIST PAINT BRUSH - R9709-1/4 inch