ROYAL CC WHITE TAKLON 7 PC ANGULAR VARIETY BRUSH SET - RCC 407