ROYAL CC WHITE TAKLON 7 PC FLAT VARIETY BRUSH SET - RCC 408