ROYAL CC WHITE TAKLON ROUND/SHADER ARTIST BRUSH SET - RCC 223