ROYAL CC WHITE TAKLON WASH ARTIST BRUSH SET - RCC 224