ROYAL FUSION SHORT SHADER BRUSH - ARTIST PAINT BRUSH - R3150-S-6