ROYAL NATURAL HAIR MEDIUM OX HAIR GLAZE BRUSH SIZE 1/2inch - ARTIST PAINT BRUSH - R775-1/2inch