ROYAL NATURAL HAIR MEDIUM OX HAIR GLAZE BRUSH SIZE 1inch - ARTIST PAINT BRUSH - R775-1inch