ROYAL NATURAL HAIR MEDIUM OX HAIR GLAZE BRUSH SIZE 3/4inch - ARTIST PAINT BRUSH - R775-3/4inch