ROYAL NATURAL HAIR SABLE ROUND BRUSH SIZE 10/0 - ARTIST PAINT BRUSH - R225-10/0