ROYAL NATURAL HAIR SABLE ROUND BRUSH SIZE 2/0 - ARTIST PAINT BRUSH - R225-3/0