ROYAL NATURAL HAIR SABLE ROUND BRUSH SIZE 5 - ARTIST PAINT BRUSH - R225-5