ROYAL NATURAL HAIR SABLE SHADER BRUSH SIZE 0 - ARTIST PAINT BRUSH - R125-0