ROYAL NATURAL HAIR SABLE SHADER BRUSH SIZE 10 - ARTIST PAINT BRUSH - R125-10