ROYAL NATURAL HAIR SABLE SHADER BRUSH SIZE 12 - ARTIST PAINT BRUSH - R125-12