ROYAL NATURAL HAIR SABLE SHADER BRUSH SIZE 2 - ARTIST PAINT BRUSH - R125-2