ROYAL NATURAL HAIR SABLE SHADER BRUSH SIZE 4 - ARTIST PAINT BRUSH - R125-4