ROYAL NATURAL HAIR SABLE SHADER BRUSH SIZE 6 - ARTIST PAINT BRUSH - R125-6