ROYAL NATURAL HAIR SABLE SHADER BRUSH SIZE 8 - ARTIST PAINT BRUSH - R125-8