ROYAL SABLETEK ANGULAR 1 INCH - ARTIST PAINT BRUSH - L95060-1"