ROYAL SABLETEK ANGULAR 1/2 INCH - ARTIST PAINT BRUSH - L95060-1/2"