ROYAL SABLETEK ANGULAR 1/4 INCH - ARTIST PAINT BRUSH - L95060-1/4"